qiè
基本解释:
 • 偷窃,多用于比喻:~职位。~胜利果实。
详细解释:
 1. 偷窃;偷取。

  《朱子语类》卷六六:“大率是为君子设,非小人盗贼所得窃取而用。” 宋 苏轼 《春秋定天下之邪正论》:“而欲一旦窃取其名,以欺后世,苟《春秋》不为正之,则世之为仁者相率而为伪也。” 明 王守仁 《传习录》卷中:“霸者之徒,窃取先王之近似者,假之於外,以内济其私己之欲。” 梁启超 《为国会期限问题敬告国人》:“政党每一主张一政策,政府必立即窃取而实行之,以夺其翘异之标帜。”

 2. 谦词。采用。

  《孟子·离娄下》:“ 孔子 曰:‘其义则 丘 窃取之矣。’” 明 唐顺之 《吏部郎中薛西原墓志铭》:“先生之註《老子》,则可谓得其髓者矣,乃窃取先生之意而为之铭。” 清 恽敬 《上举主陈笠帆先生书》:“ 敬 才弱,不敢犯 东坡 ,因颠倒其局用之;至变化则窃取 子长 ,严整则窃取 孟坚 也。”

单字详解:
 • 窃(qiè)1.偷盗:偷~。~取。  2. 用不合法不合理的手段取得:~位。~夺。  3. 私自,暗中:~笑。~听。  4. 谦辞,指自己:~谓。~以为可行。  
 • 取(qǔ)1.拿:索~。~书。~款。窃~。  2. 选择:选~。~材。~景。~道。~样。  3. 采用:采~。听~。吸~。可~。~精用弘。  4. 得到,招致:获~。~经。~偿。~悦。  5. 消去:~消。~缔。  
百科释义:窃取,汉语词汇。拼音:qiè qǔ指偷取;以不正当手段取得(权力,地位等)。如:窃取机密。他们结党营私,妄图窃取国家大权。
窃取”近义词详细
英文翻译:to steal; to seize
"窃取"造句:更多
 1. 窃取别人的东西是一种不道德衍为。
 2. 为了窃取重要的情报,她忍辱负重潜入敌营。
 3. 这个间谍窃取了许多重要的经济情报。
 4. 她监守自盗,多次窃取公款,终于受到法律制裁。