gěi
基本解释:
 1. 供给不足;匮乏。
 2. 犹言不暇,来不及。
详细解释:
 1. 供给不足;匮乏。

  《左传·宣公十二年》:“子有军事,兽人无乃不给於鲜,敢献於从者。”《孟子·告子下》:“春省耕而补不足,秋省敛而助不给。”《旧唐书·李晟传》:“欲以诸军同神策,则财赋不给,无可奈何。” 明 冯梦龙 《古今谭概·癖嗜》:“后家不给,食馒头,又食煨茄,俱成箩以充饥。”

 2. 犹言不暇,来不及。

  宋 苏轼 《始皇论》:“惴惴然朝不谋夕,忧死之不给。” 清 王士禛 《池北偶谈·谈艺一·徐波》:“松栝数株,撑风蔽日,元冬霜月,萧萧而下,双童缚帚,扫除不给。斋厨爨烟,皆从此出。”

单字详解:
 • 不(bù)1.副词。  2. 用在动词、形容词和其它词前面表示否定或加在名词或名词性语素前面,构成形容词:~去。~多。~法。~料。~材(才能平庸,常用作自谦)。~刊(无须修改,不可磨灭)。~学无术。~速之客。  3. 单用,做否定性的回答:~,我不知道。  4. 用在句末表疑问:他现在身体好~?  
 • 给(gěi)1.交付,送与:~以。~予。送~。献~。  2. 把动作或态度加到对方:~他一顿批评。  3. 替,为:~大家帮忙。  4. 被,表示遭受:房子~火烧掉了。  5. 把,将:请你随手~门送上。  
百科释义:bù jǐ ㄅㄨˋ ㄐㄧˇ 不给(不给)1.供给不足;匮乏。《左传·宣公十二年》:“子有军事,兽人无乃不给於鲜,敢献於从者。”《孟子·告子下》:“春省耕而补不足,秋省敛而助不给。”《旧唐书·李晟传》:“欲以诸军同神策,则财赋不给,无可奈何。” 明 冯梦龙 《古今谭概·癖嗜》:“后家不给,食馒头,又食煨茄,俱成箩以充饥。”明 袁可立《奏朝鲜废立疏》:“但封疆要事,民力不给,即当遣使宣赦,播告彼邦,明正其罪,使彼臣民讨逆复辟。”2.犹言不暇,来不及。 宋 苏轼 《始皇论》:“惴惴然朝不谋夕,忧死之不给。” 清 王士禛 《池北偶谈·谈艺一·徐波》:“松栝数株,撑风蔽日,元冬霜月,萧萧而下,双童缚帚,扫除不给。斋厨爨烟,皆从此出。”英文翻译:Do not give
"不给"造句:更多
 1. 为了不给班里拖后腿,她起早贪黑的刻苦练习。
 2. 他为人老实,从来不给别人添麻烦。
 3. 我们要乘胜追击,不给敌人喘气的机会。
 4. 小猴子真顽皮,你不给它吃的,它就缠住你不放。
 5. 爸爸妈妈很开明,从不给我施加过多的压力。
 6. 他从不给她好脸色,每次都是艮苦冰凉。
 7. 对于犯了错误的人,不能把他们统统看作朽木粪墙而不给以教育和帮助。
 8. 我们决不给抱头鼠窜的敌人以喘息之机。
 9. 人家有病了还不给假,真是不近人情。
 10. 兵临城下,呼不给吸,你还有闲心下棋!