chǔ
fèn
基本解释:
 1. 对犯罪或犯错误的人按情节轻重做出处罚决定:~违反校规的学生。
 2. 对犯罪或犯错误的人按情节轻重做出的处罚决定:给该生以记大过的~。
 3. 处理;安排。
词语构成:
并列式:处+分
详细解释:
 1. 处理;处置。

  《玉台新咏·古诗<为焦仲卿妻作>》:“处分适兄意,那得自任专。” 唐 元结 《奏免科率状》:“容其见在百姓,产业稍成,逃亡归復,似可存活,即请依常例处分。”《金瓶梅词话》第四九回:“ 宋御史 道:‘年兄还坐坐,学生还欲到察院中处分些公事。’” 姚雪垠 《李自成》第二卷第四十章:“ 李信 转向 红娘子 说:‘你回老营去睡一会儿吧。我马上把家务事处分一下,准备好明天早饭后率领人马起程。’”

 2. 调度;指挥。

  《晋书·王敦传》:“既而 侃 为 弢 将 杜曾 所败, 敦 以处分失所,自贬为广武将军,帝不许。”《魏书·崔玄伯传》:“ 表 等诸军,不为不足,但失於处分,故使小盗假息耳。” 唐 李德裕 《驱逐回鹘事宜状》:“若如此可行,即 幽州 兵马,望且令於本界屯集,待候处分。”

 3. 吩咐。

  南朝 宋 刘义庆 《世说新语·尤悔》:“﹝ 谢安 ﹞曾送兄征西葬,还,日莫雨驶,小人皆醉,不可处分,公乃於车中手取车柱撞驭人,声色甚厉。” 宋 杨万里 《晚兴》诗:“处分新霜且留菊,辟差寒日早开梅。” 元 郑廷玉 《后庭花》第一折:“我奉着廉访夫人处分,留不到一更将尽,则登时将你来送了三魂。”

 4. 决定。

  《晋书·王彪之传》:“及 简文 崩,羣臣疑惑,未敢立嗣。或云,宜当须大司马处分。”《新唐书·南蛮传上·南诏》:“有内算官,代王裁处;外算官,记王所处分,以付六曹。”《二刻拍案惊奇》卷十七:“大人虽如此説,甥女岂肯心伏?必得 闻舍人 自来説明,方好处分。”

 5. 指决策,措施。

  《南史·刘穆之传》:“从平 建鄴 ,诸大处分,皆仓卒立定,并 穆之 所建。” 宋 叶适 《通直郎致仕总干黄公行状》:“时国有大丧,内禪甫定,诸处分尚多草创,人心忧恐。”

 6. 改革。

  《晋书·刘颂传》:“将士武吏,戍守 江 表,或给京城运漕,父南子北,室家分离,咸更不寧。又不习水土,运役勤瘁,并有死亡之患,势不可久。此宜大见处分,以副人望。”

 7. 谓举事。

  《南史·鲁爽传》:“ 孝建 元年二月, 义宣 与 爽 谋反,报秋当同举。 爽 狂酒乖谬,即日便起兵…… 义宣 、 质 闻 爽 已处分,便狼狈同反。”

 8. 处罚;惩罚。

  宋 苏舜钦 《乞用刘石子弟》:“臣近到闕,闻 黄德和 以退军及妄奏 刘平 、 石元孙 叛逆,朝廷已从军法处分。”《儒林外史》第二十回:“ 潘三哥 的这些事,便是我做地方官,我也是要访拿他的。如今倒反走进监去看他,难道説朝廷处分的他不是?” 洪深 《青龙潭》第二幕:“现在宽限到八月一日。再不造起,县长要得处分。”

单字详解:
 • 处(chǔ)1.居住:穴居野~。  2. 存在,置身:设身~地。~心积虑。~世。  3. 跟别人一起生活,交往:融洽相~。  4. 决定,决断:~理。  5. 对犯错误或有罪的人给予相当的惩戒:~罚。~决。  6. 止,隐退:~暑。  
 • 分(fèn)1.名位、职责、权利的限度:~所当然。身~。~内。恰如其~。安~守己。  2. 构成事物的不同的物质或因素:成~。天~(天资)。情~(情谊)。  3. 料想:“自~已死久矣”。  4. 同“份”,属于一定的阶层、集团或具有某种特征的人:知识~子。  
百科释义:处分,指处理,安排;对犯罪或犯错误的人按情节轻重给予处罚决定。
处分”近义词详细
处分”反义词详细
英文翻译:to deal with (a matter); to discipline sb; to punish; CL:个; disciplinary action
"处分"造句:更多
 1. 他因打架受了处分的消息在小镇上沸沸扬扬地传开了。
 2. 处分你是为了教育你,也是为了教育大家。
 3. 鉴于表现良好,学校撤消了对他的处分
 4. 处分犯错误的干部,是对他的挽救。
 5. 他公然在考场上作弊,受到了应有的处分
 6. 他们由于打架而受到了处分
 7. 他听说自己要被处分,一时不知所措,一连几次写错了自己的名字。
 8. 这个处分决定,违反了有关规定,他只好收回成命。
 9. 犯点小错误,受点小处分,只要接受教训,今后还会东山再起的。
 10. 利令智昏对大家都不好,东窗事发后我们都会被处分的。