qiáng
hèng
基本解释:
  • 强硬蛮横,不讲道理:~无理。态度~。
词语构成:
并列式:强+横
详细解释:
  • 亦作“彊横”。骄横跋扈;强硬蛮横。亦指骄横跋扈、强硬蛮横的人。

    《左传·昭公二十五年》“ 昭子 如 宋 聘,且逆之” 晋 杜预 注:“ 平子 人臣,而因卿送, 季氏 强横。”《后汉书·鲍永传》:“ 永 以吏人痍伤之后,乃缓其衔轡,亦诛彊横而镇抚其餘,百姓安之。”《宋史·王审琦传》:“ 五代 以来,诸侯强横,令宰不得专县事。”《四库全书总目·别集二三·怀麓堂集》:“ 东阳 如衰 周 弱 鲁 ,力不足御强横,而典章文物尚有先王之遗风。” 冯沅君 《贞妇》:“强横而多力的他,抓着她直象鹞子抓小鸡一般,哪能挣得脱。” 高云览 《小城春秋》第四三章:“ 剑平 粗暴而又强横地拉着 四敏 ,硬要把他背到背上去。”

单字详解:
  • 强(qiáng)1.健壮,有力,与“弱”相对:~壮。~健。~人。~力。~大。~劲。刚~。富~。列~。~弩之末。年富力~。  2. 程度高:~手。~烈。~酸。能力~。  3. 胜过,优越,好:~干。争~好(hào )胜。  4. 有余,略多于某数:~半(超过一半)。  5. 使用强力,硬性地:~占。~加。~攻。~悍。~横(hèng )。~梁(强横霸道)。  6. 着重,增加分量:~化。增~。  
  • 横(hèng)1.凶暴,不讲理;蛮~。强~。~暴。~蛮。  2. 意外的,不寻常的:~财。~祸。~事。~死。  
百科释义:强横,汉语词汇。拼音:qiáng hèng指骄横跋扈;强硬蛮横。亦指这样的人。
强横”近义词详细
强横”反义词详细
英文翻译:bullying; surly and unreasoning; tyrannical
"强横"造句:更多

    那个满脸横肉的胖子强横地把老人推倒在地。